REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU
„JAPOŃSKIE KADRY”


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu Foto-Graficznego “Japońskie Kadry”, zwanego dalej Konkursem.
2.Organizatorem Konkursu jest firma Lucky Monday PR & Events z siedzibą przy ul. Kościuszki 65/28, 30-114 Kraków, zwana dalej Organizatorem Konkursu.
3.Przez Partnerów Konkursu rozumie się wszystkie podmioty, które współpracują z Organizatorem przy organizacji Konkursu na zasadzie: sponsoringu, partnerstwa oraz patronatów medialnych.
4.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej www.japonskiekadry.pl
5.Konkurs trwa od 15 czerwca 2015 r. do dnia 30 września 2015 roku, do godz. 23:59:59.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów trwania Konkursu, określonych w § 1, pkt. 5.
7.Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www. japonskiekadry.pl

§ 2
CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest:
1.Propagowanie sztuki fotografowania oraz sztuki obróbki cyfrowej, jako form artystycznego wyrazu, realizowanych za pośrednictwem nowych technologii.
2.Promocja historii, tradycji i kultury Japonii w Polsce wśród szerokiego grona odbiorców.
3.Promocja polskich twórców – fotografów i grafików oraz inicjowanie działań twórczych.

§3
UCZESTNICY
1.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, wypełniła poprawnie formularz zgłoszeniowy i wysłała pracę konkursową do Organizatora Konkursu, w dniach od 15.06.2015 r. do 30.09.2015 r. do godz. 23:59:59 (liczy się data i godzina otrzymania e-maila) poprzez specjalny moduł rejestracyjny, znajdujący się w sekcji „Zgłoszenie” na stronie Konkursu: www.japonskiekadry.pl
2.Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz spełniła warunki wymienione w §3, pkt. 1
3.Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem Organizatora lub osoba pozostająca w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin w/w wskazanych osób
4.W Konkursie wezmą udział tylko ci Uczestnicy, których prace spełnią wymogi techniczne opisane w niniejszym Regulaminie
5.Uczestnik, który nie spełni któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub posłuży się fałszywymi danymi, zostanie automatycznie wykluczony z uczestnictwa w Konkursie.

§4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH
1.Każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę, zwaną dalej Pracą Konkursową.
2.Zadaniem jest wykonanie Pracy Konkursowej, będącej fotografią przetworzoną cyfrowo.
3.Temat prac docelowych powinien nawiązywać do motywów i symboliki związanej z historią, sztuką i kulturą Japonii (w tej kategorii Organizator przewiduje nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia)
4. Dodatkowo, w kategorii specjalnej o nazwie „W stylu Manga” stylistyka prac powinna nawiązywać do cech i tematów charakterystycznych dla stylu Manga, wykluczając tematykę erotyczną. Organizator pozostawia uczestnikom dowolność w doborze techniki przetworzenia zdjęcia/zdjęć pierwotnych (w tej kategorii nagrodą  dla zwycięzcy jest: tablet WACOM Cintiq 13HD).Organizator nie przewiduje w tej kategorii innych nagród.
4a. Prace przesyłane do kategorii „W stylu Manga” powinny zawierać w wysyłanym formularzu  (punkt Tytuł Pracy) dopisek  „Kategoria: W stylu Manga”. Przykładowo może wyglądać to następująco:  Tytuł Pracy: Geisha – Kategoria w stylu Manga.
5.Fotografia/e wyjściowe mogą być wykonane techniką cyfrową lub analogową.
6.Organizator nie narzuca ograniczeń jeśli chodzi o stopień modyfikacji fotografii pierwotnej.
7.Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać m.in.: prace konkursowe wykonane metodą wielokrotnej ekspozycji, fotokolaże, a także fotografie, w których dodano lub usunięto różne obiekty i detale.
8.Pracę należy przesłać w pliku JPG, o wielkości do 7 MB.
9.Minimalna, dopuszczalna rozdzielczość pracy konkursowej to 300dpi.
10.Praca Konkursowa powinna mieć nadany tytuł, datę wykonania i być podpisana przez autora imieniem  i nazwiskiem
11.Praca Konkursowa nie może być wcześniej zgłoszona do żadnego innego konkursu, ani nigdzie wcześniej publikowana (również w Internecie).
12.Nadesłana Praca Konkursowa nie może naruszać prawa, dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm obyczajowych – nie może zawierać treści erotycznych, wulgarnych i obraźliwych. Praca konkursowa nie może również przedstawiać tematów rasistowskich oraz obrażać uczuć religijnych, a także nie może zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi bez zgody osób upoważnionych.
12.Praca Konkursowa może być tylko i wyłącznie przesłana do Organizatora Konkursu poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.japonskiekadry.pl w sekcji „Zgłoszenie”.

§5
PRZETWARZANIE DANYCH I PRAWA AUTORSKIE
1.Uczestnik, biorąc udział w Konkursie - przez co rozumie się wysłanie formularza zgłoszeniowego - automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu oraz Partnerów Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
2.Uczestnik przesyłając pracę konkursową udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji (zawsze z prawem sublicencji) na wykorzystanie pracy konkursowej na wszystkich pola eksploatacji znanych polskiemu prawu, począwszy od daty wysłania pracy konkursowej.
Dotyczy to szczególnie:
a) utrwalania prac konkursowych oraz wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych w dowolnej formie, m.in. w technice drukarskiej, reprograficznej, zapisie magnetycznym, cyfrowym, audiowizualnym na dowolnych nośnikach – bez ograniczeń co do zasięgu i liczby nakładu
b) wprowadzania prac konkursowych do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęć w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet); przede wszystkim na stronach: www.japonskiekadry.pl, www.luckymonday.pl oraz na profilach społecznościowych Organizatora i Partnerów Konkursu
c) używania całości lub fragmentów prac konkursowych w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora Konkursu, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych)
d) przesłania pracy konkursowej Jury Konkursu w celu jej oceny
e) przesłania pracy konkursowej Partnerom Konkursu w jakiejkolwiek formie i dowolnym sposobem
3.Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do pracy zgłoszonej do Konkursu
b) posiada zgodę na publiczne przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku osób widniejących na pracach konkursowych
c) wyraża zgodę na rozpowszechnienie swojej pracy konkursowej podpisanej pełnym imieniem i nazwiskiem
d) odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy konkursowej nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu, co rozumie się jako obowiązek pokrycia w pełnej wysokości ewentualnych szkód materialnych i niematerialnych jakie może ponieść Organizator Konkursu oraz Partnerzy Konkursu.

§6
PRZEBIEG KONKURSU I OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby powołane przez Organizatora, w tym przedstawiciele Partnerów Konkursu.
2.O wyborze najlepszej pracy decyduje Jury powołane przez Organizatora Konkursu
3.Członkowie Jury będą oceniać innowacyjność kompozycji, zgodność pracy konkursowej ze wskazanym tematem Konkursu, sposób interpretacji tematu oraz walory artystyczne i techniczne pracy
4.Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi dnia 12 października 2015 r. Wyniki Konkursu oraz imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowanie na stronie www.japonskiekadry.pl oraz w informacji prasowej dystrybuowanej przez Organizatora, jak również na profilach społecznościowych Organizatora Konkursu.
5.Decyzje powzięte przez Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie
6.Wyjątkiem jest naruszenie przez Uczestnika Konkursu postanowień regulaminu Konkursu oraz działania sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników oraz wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym, które mogą uniemożliwić m.in.: kontakt z Uczestnikiem Konkursu lub dostarczenie nagrody

§ 7
NAGRODY
1.Nagrodą główną w Konkursie jest monitor graficzny NEC SpectraView 232 oraz oprogramowanie Corel Painter 2015. Łączna wartość nagród wynosi:  5200 PLN brutto
2.Laureat 2 miejsca otrzyma  drukarkę EPSON SURECOLOR SC-P600 oraz oprogramowanie Corel Painter 2015. Łączna wartość nagród wynosi:  4400 PLN brutto
3.Laureat 3 miejsca otrzyma nagrodę w postaci kursu zaawansowanej fotografii ufundowanego przez Akademię Fotografii (do wyboru: fotografia modowa, reportażowa, lub kurs Pohotoshop), który będzie można zrealizować w Krakowie lub w Warszawie. Wartość nagrody wynosi: 2880 PLN brutto
4.Zwycięzca kategorii specjalnej o nazwie „W stylu Manga" otrzyma tablet WACOM Cintiq 13HD o wartości 3200 PLN brutto.
5. Wyróżnienia:
5.1.Uczestnicy, których prace konkursowe zdobędą wyróżnienie w Konkursie otrzymają  nagrody  książkowe ufundowane przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz wydawnictwo Helion
5.2.Dla 3 osób, których prace zdobędą wyróżnienie w Konkursie przewidziano również roczną prenumeratę magazynu TORII oraz publikacje "Obrazy kobiet na fotografiach współczesnych artystek japońskich".
5.3.Dla laureatów I, II, III miejsca oraz zwycięzcy kategorii specjalnej „W stylu Manga" przewidziano także nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwa Helion oraz Manggha.
6.Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
7.Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Forum Nowych Japońskich Technologii, które odbędzie się w Krakowie, w dniu 23 października 2015 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.
8.Laureat, który nie będzie mógł odebrać nagrody osobiście, otrzyma w/w nagrodę za pośrednictwem poczty kurierskiej.
9.Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., nagrody o wartości większej niż 760 PLN brutto są opodatkowane zryczałtowaną stawką 10%. Dlatego uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi 10 % kwoty PLN od wartości wygranej nagrody, na poczet zryczałtowanego podatku. Kwota ta zostanie przekazana przez Organizatora do  Urzędu Skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
10.Organizator dopiero po otrzymaniu od Laureata Konkursu 10% kwoty od wygranej nagrody na poczet zryczałtowanego podatku, przekaże w/w nagrodę Laureatowi Konkursu.

§8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Reklamacje nie dotyczą werdyktu Jury Konkursu, który stanowi wyraz subiektywnej oceny prac i nie podlega weryfikacji.
2.Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia co do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu lub niezgodność działań innych Uczestników Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia pocztą tradycyjną (list polecony) w terminie 4 dni od daty stwierdzenia przez osobę zgłaszającą zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.
3.Reklamacje można zgłaszać wysyłając list polecony na adres pocztowy: Lucky Monday PR&Events, ul. Kościuszki 65/28, 30-114 Kraków. W tytule należy podać: Reklamacja Konkurs JK. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej oraz opis przedmiotu reklamacji.
4.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 6 dni roboczych od daty wpływu reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.
5.Od decyzji Organizatora dotyczącej reklamacji nie przysługuje odwołanie.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
2.Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego pracy konkursowej przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe
w trakcie przesyłania prac konkursowych drogą elektroniczną oraz za przerwy techniczne utrudniające dostęp do witryny www.japonskiekadry.pl
4.Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu, Organizator staje się właścicielem pracy konkursowej. Organizator nie zwraca Uczestnikom nadesłanych prac.
5.W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
7.Przesłanie formularza zgłoszeniowego do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
9.Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2015 r.

Pobierz REGULAMIN KONKURSU „JAPOŃSKIE KADRY” w wersji PDF

  • Monitor graficzny NEC SPECTRAVIEW 232
  • Corel Painter 2015
  • Kalejdoskop fotografii. Między techniką a sztuką. Wydanictwo: HELION
  • Drukarka EPSON SURECOLOR SC-P600
  • Corel Painter 2015
  • Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanictwo: HELION
  • Kurs zaawansowanej fotografii (Warszawa, Kraków). Akademia Fotografii
  • Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanictwo: HELION
  • Tablet WACOM Cintiq 13HD

ORGANIZATOR:

PATRONAT HONOROWY:

PARTNERZY:

 

PATRONAT MEDIALNY: